Conoce Bonao App

Screenshots

Login screen Map Viewer Screen

Tech Stack

  • Dart/Flutter
  • Firebase

GitHub

View Github